!!> Reading ➺ Oddawaj różdżkę, Phong! ➲ Author Łukasz Wasilewski – Marjoriejane.co.uk

Oddawaj różdżkę, Phong! summary Oddawaj różdżkę, Phong! , series Oddawaj różdżkę, Phong! , book Oddawaj różdżkę, Phong! , pdf Oddawaj różdżkę, Phong! , Oddawaj różdżkę, Phong! e8edb58fd5 Zosia Ma Problem Ze Skonsumowaniem Sukcesu, Tatiana Zbyt Rezolutnie Wycenia Swoje Wdzi Ki, A Natalia Pr Buje Y Z Pi Tnem Geeka Wydawa Oby Si , E Dziewczyn Nic Nie Czy, Ale Wtedy Do Ich Ycia Wkracza Tajemniczy Szatyn, Kt Ry Dryfuj C Na Obrze Ach Moralno Ci, Pr Buje Zmierzy Si Ze Swoj Przesz O Ci I Przysz O Ci Problem W Tym, E Nie Zawsze Radzi Sobie Z Tu I Teraz Ale Od Czego Ma Si Przyjaci W Oddawaj R D K , Phong Nie Brakuje Pr B Odnalezienia To Samo Ci, Brawurowych Akt W Przyja Ni I Klasycznego Je Li Takowy Istnieje Bromance U Przelotne Opady Absurdu Nikogo Nie Dziwi , A W Tki Romantyczne Bezwstydnie Flirtuj Z Komediowymi Zaraz, Zaraz, Czy By To By A Komedia Romantyczna Troch Tak, Ale Po Co Od Razu Ucieka Si Do Szufladkowania Ca O Sk Pana W Sosie W Asnym I Szczodrze Doprawiona Popkultur


10 thoughts on “Oddawaj różdżkę, Phong!

  1. says:

    Zapewne nie ja jedna zastanawia am si nad tajemniczym tytu em tej powie ci przed jej przeczytaniem Mi zasugerowa on tyle, e zacz am spodziewa si ksi ki, kt ra b dzie wyrywa si ze znanych schemat w i motyw w, a co za tym idzie, liczy am na porywaj c lektur Czy Oddawaj r d k , Phong spe ni a moje oczekiwania, dowiecie si poni ej.Ju pocz tek historii wzbudza ciekawo , poniewa nie od razu poznajemy g wnych bohater w, jak to zwykle bywa Przez kilka pierwszych rozdzia w pojawiaj si kolejne osoby, ca kiem, wydawa oby si , nie powi zane ze sob Tam, gdzie ko czy si jeden w tek, rozpoczyna si nast pny, niemaj cy nic wsp lnego z poprzednim Na pocz tku mo na si troch w tym pogubi , jednak po jakim czasie wszystko zaczyna uk ada si w ca o , co jest na sw j spos b intryguj ce, ale te irytuj ce, bo stosunkowo p no klaruje si g wny w tek powie ci.G wnego bohatera od pocz tku owija nutka tajemniczo ci Nie dowiadujemy si wiele o zagadkowym Szatynie, pracuj cym w dziwnej fundacji i wykonuj cym specyficzne zadania Na przestrzeni kolejnych rozdzia w jego obraz zaczyna si powoli wyostrza Kolejno poznajemy te trzy kobiety Zosi znan pisark , zamierzaj c wyda w a nie now powie , Tatian zmys ow dziewczyn...


  2. says:

    Je li chodzi o komedie romantyczne, w tym temacie, szczerze m wi c, mog by bardzo nieobiektywna Uwielbiam je Chocia z wiekiem sta am si bardziej wybredna i komedia musi by mieszna, a nie po prostu durna, a romans wiarygodny, a nie naiwny i przewidywalny.Gdy tylko natrafi am na opis ksi ki Oddawaj r d k , Phong , w kt rej wspomniano, i jest to bezwstydny flirt romansu z komedi , wiedzia am, e musz przeczyta t nietypow komedi romantyczn.Jednak komedi romantyczn ta ksi ka tak do ko ca nie jest To kawa porz dnego bromansu z prawdziwego zdarzenia Opowie o mi o ci, ale i prawdziwej przyja ni, gotowej na wielkie, jak si okaza o czasami bardzo bolesne po wi cenia.Jest ch opak, jest dziewczyna i jest co mi dzy nimi, ale No w a nie Jego przesz o , ktora go prze laduje i kt ra wypala mu dziur w kieszeni po przeczytaniu ksi ki b dziecie wiedzieli, o co mi chodzi , jej mi o do Batmana, grupa jedynych w swoim rodzaju przyjaci oraz spora dawka humoru, tworz niesamowicie przyjemny koktajl z du dawk witaminy D.Pocz tkowo mia am problem z przeskakiwaniem z postaci na posta , i z w tku na w tek Pojawianie si nowych bohater w w prawie ka dym kolejnym rozdziale te nie u atwia o sprawy Jednak w tym szale stwie, tkwi a pewna metoda, kt ra po kilku rozdzia ach nabra a sensu Po przywykni ciu do nietypowej formy, powie czyta o si jednym tchem z naprawd wielk przyjemno ci A gdy dosz am ju do momentu, w kt rym odnalaz am wyja nienie tytu u ksi ki, nie mog am prz...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *