[KINDLE] ✽ Tsunami Blues Author Markéta Pilátová – Marjoriejane.co.uk10 thoughts on “Tsunami Blues

 1. says:

  Nem u si pomoct, ale ob as m m pocit, jako by Mark ta Pil tov psala p mo pro m Tak moc mi jej kn ky sed , a m to fascinuje Takhle bych cht la um t ps t, tak sv dn , tak smysln , um t rozpohybovat v echny ten ovy smysly do divok ch piruet, kter zamotaj hlavu a nedaj vydechnout, dokud najednou nenaraz na posledn stranu Teprve pak se m e zastavit, vydechnout a za t vzpom nat na pr v p e ten A chv li p em let, jestli zase nenalistovat za tek a nedat si tu j zdu znovu P b h Karly, Jen fy, L zara i Podpatka m uchopil a v ...


 2. says:

  Skv le nakro en p b h vypr v n a b snick m jazykem Popis tsunami se etl jako zjeven a bavil m leitmotiv vlny Jenom e p em st n m d je na Kubu se to n jak zvrtlo, najednou to byla kn ka o n em jin m, ne jsem ekala, jako kdy si koup te pe ivo a nam sto o ek van slan chut...


 3. says:

  Mil p ekv pko Sv e, vtipn a p esv d iv napsan p b h.


 4. says:

  Pr vem m popadla zlost na sebe, kdy jsem zjistil jakou bylo chybou, tak dlouho obch zet kolem v jime n ho talentu P izn m se, v t in en v literatu e nerozum m a je pro m t k naj t skute n kvalitn autorku Pil tov je tak ve sv m psan velmi ensk , na druhou stranu jej jazyk je univerz ln a jej vypr v n nen pohlavn z le itost a p sexem na sto hon jako u tolika spisovatelek, kter pot ebuj sv tu sd lovat svoje nitern pocity Velmi t ko se to popisuje a rozhodn se chci vyhnout n jak m genderov m konstrukc m, pravdou je, e u Pil tov m jej liter rn enskost p itahuje To co mne spolehliv u v t iny autorek odrad , v jej m rom nu naplno pro v m a jej hudebn , ivo i n , intuitivn drive si vychutn v m V prvn ad dok e okam it okouzlit velmi p esn m lyrick m jazykem P itom je to jazyk p irozen a vyv r p mo z postav, je to jazyk rozen vyprav ky A je to jazyk dob e komponovan Je toti vid t jej z m r vytvo it rom n jako velkou vlnu epicky i stylisticky kter se p eval a nevratn zm n skute nost P b h o posttraumatick m oku, resp p b h o l sk ch, kter m eme najednou ztratit a nikdy u je nenal zt, vyu v vlnobit na hladin vn m n k tomu, aby nakonec st hlo ten e do tich hloubky sm en Dobrodru n z pletka je jen vn j m popisem vzedmut praz kladn ivotn a z rove ni iv s ly, uvnit vlny je kniha katarzn Pokud ji budeme st pouze jako uhran iv podmaniv cestopis, exotick pr nik divok ...


 5. says:

  Na Mark t Pil tov pln ze v eho nejv c miluji, jak m zp sobem je schopn esk mu ten i p ibl it hisp nsk sv t S jeho kr sami, ale tak s jeho probl my To je ten d vod, pro ji tu a pro na ka dou jej knihu ek m s obrovskou dychtivost Mark ta Pil tov se nept , co je t esk ten unese, na co je nebo nen zvykl.V p ede l ch rom nech byl vykreslen obr zek Braz lie a Chile Tsunami blues n s sezn m se zem ostrovn Se zem , kde je t dnes vl dne komunismus se zem , kde kr sn d vky lapou, aby si mohly koupit toaletn pap r se zem , kde re ln existuje cenzurovan internet, kde asto kr v telefonech, nebo jsou odposlouch v ny a kde ve v zen ch st le je t ob as...


 6. says:

  etla jsem v kombinaci rozhlasov etby na pokra ov n a pap rov knihy A pou t la si jazzov blues Pro m dal kus 20 stolet , kter moc nezn m Kuba a jej otisk v eskoslovensku Tajil se mi dech, jak t iv jsou osudy postav v knize propleteny Co v ech...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tsunami Blues download Tsunami Blues , read online Tsunami Blues , kindle ebook Tsunami Blues , Tsunami Blues e8276c9d7537 Mladou Trumpetistku Karlu Klimentovou P Ipravily Ni Iv Vlny Tsunami Na V Noce Roku Nejen O Rodi E, Ale Tak O Schopnost Hr T A Komponovat Hudbu N Co J Ale P Esto Z Stalo Kub Nsk Jazzman L Zaro Milo Ji Krom Blues Nau Il Tak Svou Rodnou Pan L Tinu, D Ky N Se Rozvr Cen D Vka Ocitla V P I Charismatick Profesorky Jen Fy Topinkov Veter Nka Esk Hispanistiky V Sob Nos Vlastn Tajemstv A Odv Karlu Na Ne Ekanou V Pravu Tsunami Blues Je Kniha O Ztr T Ml D A Iluz , O Esk Ch Stop Ch Na Kub , Ale I O Cest , Kter Vede K Nov Mu Ivotu